تبلیغات
alarabee - الخیام فی الأدب العربی المعاصر
جمعه 26 آذر 1389

الخیام فی الأدب العربی المعاصر

   نوشته شده توسط: zohre pourshaban    

 خیام در ادبیات معاصر عرب

بقلم :الدكتور بسام علی ربابعة

الخیام فی الأدب العربی المعاصر

ألقیت هذه المقالة فی الندوة التی أقیمت فی طهران بالاشتراك مع الدكتور محمد علی إسلامی ندوشن عام 2004م بمناسبة الیوم العالمی للخیام الذی یصادف 18 / 5 من كل عام ونشرت فی مجلة كتاب الشهر التی تصدر فی طهران عدد 80 ،2005م صص 38- 47 وهی باللغة الفارسیة

بدون شک، تــوجه واهتمام عربها به خیام ورباعیات وى كمتر از عنایت انگلیسى زبانان نیست؛ ترجمه هاى عربى رباعیات خیام به بیش از 80 ترجمه رسیده وشهرت خیام ورباعیات وى در جهان عرب نمایان است. امروز عربها اعم از: روشنفكران، فرهیختگان، ادیبان، شاعران ومردم عوام با خیام ورباعیات وى آشنا هستند. بدون تردید، مبالغه وگزافه گویى نخواهد بود اگر بگوییم نقش ستاره اى شرق ام كلثوم درشهرت خیام در جهان عرب كمتر از نقش ادوارد فیتزجرالد در آوازه حكیم نیشابور درمغرب زمین نیست؛ ام كلثوم كه درجهان عرب از جایگاه ویژه اى برخوردار است وروزانه هزارها، بلكه میلیونها عرب به صداى سحرانگیز وى گوش داده، به حالت وجد وشادى در مى آیند؛ گزیده اى از ترجمه اى احمد رامى شاعر نامدار مصرى از رباعیات خیام را با صداى شگفت انگیزخویش خوانده ؛ ‌پیغام حكیم نیشابور را به كلیه اى عرب زبانان رسانده است؛ زیرا آنچه خوانده مى شود، ‌سریعتر از آنچه كه به صورت مقاله یا كتاب در مى آید وبعدا مورد مطالعه قرار گرفته، گسترش یافته وبه گوش مى رسد.

هرچند بازتاب آوازه خیام درخارج از ایران بیشتر از كشور خودش بوده.1، اما این شهرت مرهون خاورشناس مشهور به نام ادوارد فیتزجرالد است كه گزیده اى از رباعیات خیام را درسال 1859 م ترجمه كرده وبه چاپ رسانده بود. اشتهار خیام به دنبال این ترجمه جهانگیر شد. عربها، ابتدا با خیام ورباعیات وى توسط ترجمه فیتز جرالد آشنا شده، سپس به ترجمه گزیده اى از رباعیات حكیم نیشابور روى آورده اند، البته بیشتر از دوسوم ترجمه هاى عربى از رباعیات خیام از روى ترجمه هاى فیتزجرالد صورت گرفته است .

از آغاز قرن بیستم، جهان عرب رفته رفته با رباعیات خیام آشنا شد واحمد حافظ عوض (1877-1950 م ) نخستین فرد عرب زبان بود كه توانست در سال 1901 م نه رباعى از رباعیات خیام را به زبان عربى بازگردانیده وآن را در مقـــاله اى تحت عنــوان:« شعراء الفرس» ( عمـــرالخیام )، ‌در مــجـلـــه «المجله المصریه » به چاپ برساند2.در حقیقت مسأله نخستین مترجم رباعیات خیام در زبان عربى میان منتقدان عرب مورد اختلاف قرار گرفته است .3

دومین ادیب عربى كه به رباعیات خیام روى آورد،‌ عیسى اسكندر المعلوف شاعر لبنانى (1869-1956 م ) بود. او شش رباعى از ترجمه فیتز جرالد را در سال 1910 م به رشته تحریر درآورده وآن را در مقــاله اى تحـت عنــــــوان« عمرالخیام » ( ماعرفه العرب عنه)، درمجله « الهلا ل » به چاپ رساند .

یوسف بكار تــرجمه هاى عــربى رباعیـات خیــام را دركتـــاب خـویش به نام : « الترجمات العربیة لرباعیات الخیام » مورد بحث وبررسى قرار داده وتا سال 1987 م تعداد 56 ترجمه اى از رباعیات خیام را تحلیل وتحقیق نمود، لذا مى توان ترجمه هاى آن را به شرح زیر بیان كرد : تعداد ترجمه هاى منظوم 33، منثور 16 و زبان عامیانه هفت هستند، اما این ترجمه ها در حال افزایش است وتعداد آن ها به بیشتر از 80 ترجمه رسیده است.

لـذا در یک بررسى كلى، مى توان ترجمه هاى رباعیات خیام را در زبان عربى به دو نوع تقسیم نمود: یكى ‌ترجمه هایى كه از روى زبان هاى انگلیسى ، فرانسوى وایتالیایى صورت گرفته ودیگر ترجمه هایى كه مستقیماً از روى زبان فارسى برگردانده شده اند .

از لحاظ ترتیب تاریخى، ترجمه هاى غیرمستقیم بر ترجمه هاى مستقیم سبقت گرفته اند ؛ درسال1911 م، ودیع البستانى گزیده ای از رباعیات خیام بر مبنای ترجمه فیتزجرالد وترجمه های دیگر را به عربى بازگردانید كه توسط انتشارات المعارف مصر در سال 1912 به چاپ رسیده است. البستانى هیچ آشنایى با زبان فارسى نداشته ؛ لذا او به زبان انگلیسى روى آورد وعلاوه بر تكیه به منظومه فیتزجرالد از برخى ترجمه هاى همچون: انگلیسى وفرانسوى رباعیات خیام نیز كمك گرفت و 80 رباعى را به صورت منظوم ودر قالب سباعى ترجمه كرد.

لازم به ذكر است كه مهم ترین ترجمه هاى عربى كه از روى ترجمه فیتز جرالد صورت گرفته ‌به شرح زیراند : ترجمه عبدالرحمن شكرى ( سه رباعى ، سال 1913 م ) ، عبداللطیف النشار(28 رباعى ، 1917 م) ، محمد السباعى (13 رباعى ،1922 م)، محمود المنجورى (16 رباعى ، 1923 م )، ابـــــراهیم المــــازنى (13 رباعى ،1924م)، امین نخله (12 رباعى،1925 م)، احمد زكى ابــــوشادى (108رباعى،1952 م)، نویل عبدالاحـــد (75 رباعى، 1958 م)، آرتــــــوضــو (75 رباعی ،1962 م) ، محمــد جمیل العقیلى (79 رباعى ،1966 م) ، احمـد ابراهیم الشریف (25 رباعى ،1970 م) ، تیسیر ســــبول (29 رباعى،1970 م) وعامر بحیرى (75 رباعى ،1978 )4.

مصطفى وهبى التل ملقب به "عرار" (1949- 1889 م) شاعر بزرگ اردن نخستین فردعرب بود كه توانست گزیده اى از رباعیات خیام را در سال 1922و1925م براساس زبان مادرى به عربى ترجمه كند .این برگردان كه دربرگیرنده 169 رباعى نخستین ترجمه عربى است كه مستقیما از روى زبان فارسى انجام گرفته است واز لحاظ ترتیب تاریخی هشتمین ترجمه عربى است بعد از ترجمه احمد حافظ عوض (1901 م) ، عیسى اسكندرالمعلوف (1910 م)، ودیع البستانى( 1912 م)، مترجم نــــاشـناخته ( 1913 م)، عبدالرحمن شكرى(1913 )، عبداللطیف النشار (1917) ومحمد السباعى( 1922 م)5

سایر ترجمه هاى عربى كه از روى زبان فارسى برگردانده شده به شرح زیراند : ترجمه : احمد رامى (168 رباعى ، سال 1924 م)، جمیل صدقى الزهاوى (130 رباعى،1928 م)، احمد صافى النجفى (351 رباعى ،1931 م) ،احمد حامد الصراف (198 رباعى ،1931 م)، ابراهیم العریض (152 رباعى، 1933 و1934 م)، طــالب الحیــــدرى (159 رباعى، 1950 م) عـــبدالحق فاضــل (381 رباعى،1951 م) مهـدى جاسم (183 رباعى، 1964 م)، حكمت فرج البدوى(110 رباعى، 1964 )، محمد غنیمى هلال ( 23 رباعى،1965 )، ابوالنصر مبشرالطرازى الحسینى (40 رباعى ،1967 م)، اسعاد قندیل (12 رباعى ،1975 م) ، محمد بن تأویـــت (150 رباعى، 1985 م)، مریم محمد زهیرى (21 رباعى، 1986 م) وترجمه محمد الفراتى كه به صورت نسخه خطى به جا مانده است.6

شاید ذكر این نكته خالى از لطف نباشد كه ادیبان وشاعران برجسته عرب در سندیت رباعیات خیام كه به محافل ادبى، فرهنگى ومردمى جهان عرب راه یافته، تردید داشتند7؛آنها دست به ترجمه اى گزیده هاى مختلف از رباعیات منسوب به خیام زده اند، علی رغم این که با «رباعیات سرگردان» آشنا بودند .

ناگفته نماند که ژوکوفسکی، خاور شناس روسیه، در تحقیقی در باره صحت و سندیت رباعیات خیام 82 رباعی را از میان 464 رباعى مجموعه نیکلا در دیوان های شاعران دیگر یافته و نام آنها را «رباعیات سرگردان» گذاشته است، در حالی که تعداد این رباعیات توسط برخی خاور شناسان به 101 رباعی رسیده است.8

استاد عزیز ما محمد رضا شفیعی کدکنی در باره رباعیات سرگردان چنین می گوید: «به خصوص که سهم عمده ای از همین خیامیات هم سروده های مسلم عطار است و چنانکه پس از این خواهیم دید یکی از مهمترین دریچه های خیام شناسی یا شناخت ادبیات خیامی در زبان فارسی همین مجموعه رباعیات عطار است که تا کنون توجه شایانی به آن نشده است.»9 به هر حال، نهضت ترجمه گسترده اى رباعیات خیام درجهان عرب كه ازسال 1901 م آغاز شده وتا امروز ادامه دارد، درحال افزایش است. این ترجمه ها باعث شده تا پدیده ادبى بى نظیرى با ابعاد مختلف در ادبیات معاصر عرب به وجود بیاید، لــذا مى توان این قضیه را « پدیده خیامی » نامید. 10

افكار و رگه هاى اندیشه خیام را مى توان به طور آشكار درادبیات معاصر عرب دید. عرار شاعر بزرگ اردن ازجمله شاعران عربى بود كه تحت تأثیراندیشه ها وآراى فلسفى شاعر فرزانه نیشابورى، درباره بهشت ودوزخ ، ثواب وعقاب، ‌شراب ومستى، زندگى ومرگ، وجود وهستى، غنیمت شمردن لحظه ها و قرار گرفت، لذا اشعـــارى خیـــام گــونه اى به رشته نــظم درآورده وخود را به "خیامى المشرب" توصیف نموده است .11

همچنین مضامین، معانى واندیشه هاى خیام، در برخى اشعار شاعران عرب چشمگیراند؛ مانند: شعراى گروه الدیوان، جمیل صدقى الزهاوى وشاعر مهجر: ایلــیا ابــوماضى كه بازتـــاب انــدیشه هاى فلسفى خیام در اشعارآنان آشكار است. البته مجموعه اى قصاید ابو ماضى به ویــــژه قصیـده بلنــدش «الطلاسم » نشان دهنده عمق تأثیرپذیرى وى از افكار واندیشه هاى فلسفى حكیم فرزانه نیشابورى است .

عبد الوهاب البیاتی، شاعر پرآوازه عرب یکی از شاعران وادیبان عربی است که تحت تأثیر حکیم دیار نیشابور قرار گرفته و آثار و نشانه های این تأثیر در دیوان وی نمایان است. او یکی از دیوان های اشعار وی را به اسم :«الموت فی الحیاة،الوجه الآخر لتأملات الخیام فی الوجود و العدم» نامید و تکرار فلسفه خیام در باره هستی و نیستی، زندگی و مرگ و ... در این دیوان چشمگیر است.12

شایان ذكر است كه كتاب ها ومقالاتى كه درمجلات، نشریات وروزنامه هاى جهان عرب درباره خیام واندیشه هاى فلسفى وى، به چاپ رسیده بسیار زیاد ورو به فزونى اند. زیرا تعداد زیادى از ادباى معاصر، شعراى برجسته و ناقدان مشهور عربى درغنى سازى « پدیده خیامى » در ادبیات معاصر عرب سهیم بوده و آثارى نیز درباره خیام، شرح زندگى، ترجمه رباعیات وى، نقد مترجمان یا موافقت ومخالفت آنان به چاپ رسانیده اند. به این ترتیب، موازنه اى میان برخى ترجمه هاى رباعیات پدید آمده وآثار ادباى عرب كه به رشته تحریر درآمده اند، نشان مى دهند كه هیچ پژوهشگرى نمى تواند این آثار، نوشته ها ومقالات را جمع آورى نماید؛ زیرا این آثار هر روز درحال افزایش است .

در پایان این نكته را باید متذكر شوم كه خیام پر آوازه ترین شاعر زبان فارسى در جهان عرب است وهیچ شاعر فارسى دیگر، حتى فردوسى شهرت او را ندارد. امروزه اشتهار فرزانه نیشابورى درآفاق جهان عرب پیچیده ودرفرهنگ مردم آین سر زمین جایگاه ویژه اى دارد تا حدى كه بسیارى از نام هاى: مدرسه ها، هتل ها، ساختمان ها، خیابان ها، سینماها، رستوران ها وفروشگاه ها و به اسم حكیم نیشابورى آراسته شده است.1- جام جهان بین ، محمد على اسلامى ندوشن ، ص 280 .

2- ن . ك الترجمات العربیة لرباعیات الخیام ، یوسف بكار، ص 36 .والاوهام فی كتابات العرب عن الخیام ، یو سف بكار ، صص 31-32 .

3- ن .ك آراى منتقدان عرب درباره این قضیه دركتاب الاوهام فی كتابات العرب عن الخیام، ‌صص 25-31.

4- ن .ك الترجمات العربیة لرباعیات الخیام ، صص37-39 .

5ـ ن .ك رباعیات عمرخیام ، ترجمه عرار ، ص7 وعرار والخیام ، ترجمه الرباعیات ونصوص اخرى ، عرار ، تحقیق وتقدیم زیاد الزعبی. شایان ذکر است که نویسنده کتاب «الأوهام فی کتابات العرب عن الخیام» چنین تصریح می کند که هیچ کس قبل از احمد رامی به ترجمه منظوم رباعیات از روی متن فارسی نپرداخته است، در حالى كه ترجمه رامی در سال 1924 صورت گرفته (ن.ک. همان کتاب ،ص33) و ترجمه عرار در سال 1922م . بنابرین ترجمه وى نخستین ترجمه عربی است اعم از منثور یا منظوم که از روی زبان مادری رباعیات انجام شده است.

6ـ ن .ك الترجمات العربیه لرباعیات الخیام ، صص 37-39.

7- برای اطلاعات بیشتر ن.ک. کتابهای زیر:

1-رباعیات عمر الخیام، تعریب ودیع البستانی ، ص19، صص27-25.

2- ثوره الخیام، عبد الحق فاضل،ص62.

3- کشف اللثام عن رباعیات الخیام، الطرازی الحسینی، ص98 به بعد.

8- برای آگاهی بیشتر ن.ک کتابهای زیر:

1. دمی با خیام، علی دشتی، صص228-225.

2. بررسی انتقادی رباعیات عمر خیام، آرتورکریستن سن، ترجمه فریدن بدره ای، ص45 به بعد.

3. نزهه المجالس، شروانی، تصحیح محمد امین ریاحی، ص42 به بعد.

4. خیام شناخت، محسن فرزانه، ص14 به بعد.

5. فرهنگنامه ادب فارسی، به سرپرستی حسن انوشه، صص624-625.

9- مختار نامه ، مجموعه رباعیات فرید الدین عطار نیشابوری، تصحیح و مقدمه از محمد رضا شفیعی کدکنی، ص11.

10- ن .ك دراسارت تطبیقیة فی الأدبین العربی والفارسی محمد السعید جمال الدین ،‌ص166 .

11- ن .ك تأثیرحكیم نیشابور برشاعر بزرگ اردن عرار، بسام على ربابعه، ضمن مجموعه مقاله هاى نخستین گردهمایى پژوهش هاى زبان وادبیات فارسى ، جلد2 ، صص394-409 .

12 - ن. ک. الموت فی الحیاة، الوجه الاخر لتأملات الخیام فی الوجود و العدم، عبدالوهاب البیاتی، ص141و الاعمال الکاملة، عبدالوهاب البیاتی، ج2،ص121.


buy levitra 20 mg
پنجشنبه 19 مهر 1397 09:43 ق.ظ

Whoa many of terrific information.
levitra vardenafil 20mg levitra online buy levitra 20 mg cheap 20mg levitra vardenafil buy 10 mg levitra buy generic levitra levitra 20 mg bayer prezzo levitra generic
buy cialis online cheap
سه شنبه 10 مهر 1397 06:14 ق.ظ

You have made your stand very well..
tadalafil tablets cialis flussig cialis vs viagra canadian discount cialis order a sample of cialis how to buy cialis online usa we like it safe cheap cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis cuantos mg hay cialis venta a domicilio
buy cialis with no prescription
یکشنبه 8 مهر 1397 03:45 ق.ظ

Appreciate it! Quite a lot of knowledge!

where cheapest cialis 40 mg cialis what if i take order a sample of cialis cialis super acti cialis 20 mg cost tadalafil acheter cialis meilleur pri cialis uk cialis alternative venta de cialis canada
cialisvonline.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 07:12 ب.ظ

Terrific content. Regards!
i recommend cialis generico cialis super acti cialis online holland cialis y deporte buy online cialis 5mg cialis kaufen cialis per paypa online cialis achat cialis en itali cialis generic
cialisvbuy.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 04:04 ب.ظ

Beneficial facts. Appreciate it!
achat cialis en itali free cialis costo in farmacia cialis only now cialis for sale in us generic cialis female cialis no prescription only best offers cialis use compare prices cialis uk cialis 5 mg effetti collateral prescription doctor cialis
eddrugsgeneric.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 04:37 ق.ظ

You said it perfectly..
cialis super kamagra order generic cialis online cialis 30 day trial coupon cuanto cuesta cialis yaho wow cialis 20 cialis from canada generic cialis with dapoxetine cialis professional yohimbe cialis daily dose generic canada discount drugs cialis
canadian pharmacy cialis
سه شنبه 13 شهریور 1397 08:21 ب.ظ

Valuable postings. With thanks.
canadian mail order pharmacies canadian pharmacy cialis canada medications buy trusted pharmacy canada canadian pharmacies canadian rxlist canadian pharmaceuticals companies pharmacy canada 24 canadian discount pharmacies in canada canadian medications 247
viagraky.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:29 ق.ظ

Nicely put. Regards.
buy generic viagra online without prescription pharmacy order online viagra online with a prescription best buy for viagra online pharmacy sildenafil viagra prices uk buy viagra low cost online cheap viagra where to purchase viagra online how to purchase viagra
Cialis canada
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:42 ب.ظ

Great tips. With thanks!
warnings for cialis buy cialis uk no prescription achat cialis en itali cialis 20 mg cost how to buy cialis online usa we like it safe cheap cialis cheap cialis if a woman takes a mans cialis 5 mg cialis coupon printable prix de cialis
babecolate.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:20 ق.ظ

Excellent knowledge. Kudos.
cialis generic availability where cheapest cialis 40 mg cialis what if i take cialis rezeptfrei cialis baratos compran uk cialis generic tadalafil buy weblink price cialis acheter cialis kamagra how much does a cialis cost cialis et insomni
kawanboni.com
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:55 ق.ظ

Good material. Kudos.
cialis 20 mg wow look it cialis mexico sialis cialis generic import cialis cialis y deporte cialis dosage india cialis 100mg cost cialis for bph cialis 5 mg effetti collateral
Cialis canada
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 04:40 ق.ظ

Lovely content. Thanks a lot!
price cialis wal mart pharmacy import cialis we recommend cheapest cialis cialis vs viagra preis cialis 20mg schweiz generic for cialis cialis therapie cialis lilly tadalafi cialis name brand cheap cialis generico
Generic cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 07:40 ب.ظ

Wonderful knowledge. Many thanks!
cialis daily compare prices cialis uk cialis 10mg prix pharmaci generico cialis mexico cialis tadalafil online try it no rx cialis cialis cipla best buy cialis 10mg prix pharmaci generic cialis review uk cialis price in bangalore
Viagra generic
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 05:39 ق.ظ

You actually expressed this adequately.
how to get viagra buy viagra online without a prescription rx pharmacy viagra how buy viagra viagr buy generic viagra uk generic viagra online usa buy generic viagra online uk where can you buy viagra uk viagra buy viagra
Cialis generic
جمعه 17 فروردین 1397 09:18 ب.ظ

Awesome advice. Many thanks.
generic for cialis cialis 200 dollar savings card cialis 5 mg funziona where cheapest cialis generic cialis tadalafil cialis pills in singapore cialis online nederland prix cialis once a da canadian drugs generic cialis get cheap cialis
Buy cialis
جمعه 3 فروردین 1397 06:18 ب.ظ

Well voiced certainly! .
cialis e hiv 200 cialis coupon cialis 20 mg effectiveness cialis generico en mexico cialis rezeptfrei sterreich tadalafil generic cialis generico online effetti del cialis cialis with 2 days delivery cialis generico lilly
Online cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 12:51 ق.ظ

Many thanks! Quite a lot of info!

opinioni cialis generico cialis tablets australia we use it 50 mg cialis dose tadalafil cialis online cialis online napol order a sample of cialis non 5 mg cialis generici cialis 20mg low cost cialis 20mg
Can you grow taller with exercise?
دوشنبه 27 شهریور 1396 03:51 ق.ظ
I read this article completely concerning the difference of latest and previous technologies, it's awesome article.
Can you get an operation to make you taller?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 08:20 ق.ظ
I don't know if it's just me or if perhaps everybody else experiencing problems with your site.

It appears like some of the text in your content are running off the
screen. Can someone else please provide feedback and let me
know if this is happening to them too? This may be
a issue with my browser because I've had this happen previously.
Kudos
How can you heal an Achilles tendonitis fast?
سه شنبه 14 شهریور 1396 06:26 ب.ظ
Very nice article, totally what I was looking for.
Foot Problems
دوشنبه 16 مرداد 1396 03:03 ب.ظ
What i do not understood is actually how
you are not really a lot more neatly-favored than you may be now.
You're so intelligent. You know therefore considerably in the case of this subject, produced me
for my part consider it from numerous varied
angles. Its like men and women don't seem to be interested except it's something to accomplish with Lady gaga!
Your personal stuffs excellent. All the time
deal with it up!
Novella
سه شنبه 10 مرداد 1396 10:26 ب.ظ
Thanks for finally talking about >alarabee - الخیام فی الأدب العربی المعاصر <Loved it!
kathleenlunnon.weebly.com
دوشنبه 9 مرداد 1396 02:29 ب.ظ
Hey there! I understand this is somewhat off-topic however I had
to ask. Does managing a well-established website such as yours take a large amount of work?
I'm completely new to writing a blog but I do write in my diary
on a daily basis. I'd like to start a blog so I can easily share my personal experience
and feelings online. Please let me know if you have
any kind of suggestions or tips for brand new
aspiring bloggers. Appreciate it!
Danny
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:56 ق.ظ
What's up to every one, since I am genuinely keen of reading this web site's post to be updated on a regular basis.
It contains pleasant data.
BHW
جمعه 8 اردیبهشت 1396 11:27 ق.ظ
Hello! I've been following your blog for a while now and finally got
the courage to go ahead and give you a shout out from Huffman Texas!
Just wanted to tell you keep up the fantastic job!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر